Аналіз роботи методичних комісій за І семестр 2019-2020 навчального року

Вступ

          У І семестрі 2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування професійної компетенції учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»  (ІІІ  етап ­– систематизація матеріалу з проблеми),  реалізацією законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст. та основних документів реформування професійно-технічної освіти.

           Робота методичних комісій була спрямована на поглиблення знань учнів, розвиток їх життєвої компетентності, зростанням професійної майстерності педагогів в умовах компетентнісног підходу до навчання і виховання та розвитку пізнавальної активності учнів.

Проведена значна робота з оволодіння інноваційними технологіями навчання та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес. Удосконалювалася методика використання аудіовізуальних засобів навчання, комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів. Робота МК була спрямована на освоєння та практичне застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів, формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, нових виробничих технологій.

            Значна увага приділялася підготовці навчально-методичних комплексів фундаментальних та професійних дисциплін, вдосконаленню наявного навчально-методичного комплексу предметів та професій відповідно до атестаційних вимог.

Стан роботи з педагогічними кадрами, її результативність

 1. Порівняно з минулим роком змінилася загальна картина по педагогічних кадрах.

Якісний та кількісний склад педагогічних працівників Іванівського ПАЛ
у 2019/20 навчальному році порівняно з минулим:

Всього педагогів (осіб)

Викладачі (осіб)

Майстри (осіб)

Інші педагоги (осіб)

всього

спеціаліст

ІІ категорії

І категорії

вищої категорії

старший викладач

викладач-методист

всього

11 розряд

12 розряд

13 розряд

14 розряд

28 (26)

10 (8)

3 (2)

1 (2)

2 (1)

4 (3)

1

-

11

3

3

2

3 (1)

4

Аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня педагогів Іванівського ПАЛ
 2019/20 навчального року порівняно з минулим:

Всього педагогічних працівників (осіб)

Спеціаліст, магістр (осіб)

Бакалавр (осіб)

Молодший спеціаліст (осіб)

Кваліфікований робітник (осіб)

28 (26)

16 (14)

2(1)

5

5 (6)

          Методичні комісії, працюючи в І семестрі 2019-2020 н.р. над над науково-методичною проблемою «Формування професійної компетенції учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»  (ІІІ  етап ­– систематизація матеріалу з проблеми), спрямували свою роботу наступним чином:

ПІБ педагога

Проблема

Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

Підвищення якості та ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

Гончарова Світлана Василівна

Впровадження ІКТ на уроках літератури

Причина

 Людмила Миколаївна

Формування ключових компетентностей на уроках історії

Штанько

Людмила  Петрівна

Шляхи досягнення орфографічної грамотності інтерактивними методами

Дмитровський Володимир Миколайович

Формування громадянської компетентності на уроках правознавства

Дмитровський Олексій Володимирович

Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку

Стубров

Юрій Вікторович

Впровадження сучасних методів навчанняз метою розвитку ключових навичок учнів до дій в бойових умовах

Методична комісія викладачів природничо-математичного циклу

Розвиток пізнавальної активності учнів через впровадження інформаційних технологій у викладанні природничих дисциплін

Сібєнкова Любов Сергіївна

Використання інтелект-карт на уроках фізики як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів

Бараняк
Алла Іванівна

Розвиток творчої особистості через призму професійно-спрямованого навчання математики з використанням комп’ютерних технологій

Довбня Олена Миколаївна

Розвиток предметних компетентностей на уроках біології

Стубров Юрій Вікторович

Використання інноваційних технологій на уроках географії

Савельєв Максим Сергійович

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інформатики та інформаційних технологій

Дмитровський Олексій Володимирович

Раціональне використання ІКТ на уроках інформатики

Методична комісія сільськогосподарського спрямування

Створення умов для розвитку пізнавальних учнівських інтересів до знань та обраної професії

Довбня Микола Леонідович

Методи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці

Перепелко Володимир Миколайович

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання шляхом застосування інтерактивних методик у рамках особистісного навчання

Чкан Олександр Васильович

Створення умов для розвитку пізнавальної активності учнів, їх інтересів до знань та обраної професії

Базик Микола Олексійович

Інноваційні технології навчання – надійний шлях забезпечення якості професійно-практичної підготовки

Прасолов Василь Васильович

Використання ІКТ на уроках спецдисциплін

Методична комісія викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання за професією «Кухар»

Створення умов для розвитку пізнавальних учнівських інтересів до знань та обраної професії

Солов’ян Маргарита Василівна

Розвиток потенційних можливостей учнів зурахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів як один із чинників в оволодінні професією «Кухар»

Соскова Людмила Василівна

Оптимізація практичного навчання шляхом використання інноваційних технологій

Костенко Ірина Володимирівна

Оптимізація практичного навчання шляхом індивідуалізації навчального процесу

Шатова Марія Андріївна

Застосування сучасних технологій навчання в самостійній роботі учнів

Методична комісія класних керівників

Впровадження прогресивних технологій виховання як засіб формування ключових компетенцій учнів

     

            Більш дієвою була робота МК викладачів природничо-математичного циклу/голова Сібєнкова Л.С/: відстежується актуальність тематики засідань, конкретність рішень; в повному обсязі висвітлено головні методичні питання, які обговорювалися на засіданнях методичної комісії, вдало проведено заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми (майстер-клас: Я роблю це так «Хмарні технології на уроках інформатики», педагогічний практикум «Розвиток предметних компетентностей на уроках природничо-математичного циклу (з досвіду роботи)»)

            Також слід відзначити інноваційну діяльність методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін /голова Гончарова С.В./: трибуна вчителя «Методи та форми, які сприяють ефективній роботі в процесі навчання та виховання творчого учня», проблемний стіл «Організація самостійної роботи учнів».

            Найбільш емоційно проводяться засідання МК класних керівників /голова Причина Л.М./, всі члени активно включаються в обговорення теми, діляться своїм досвідом з тих чи інших питань. Але на одне засідання виноситься 4-5 питань, що втомлює педагогів і затягується у часі.

Гарно спланована робота МК викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання за професією «Кухар» /голова Солов’ян М.В./, але засідання проводяться формально, читанням доповідей, рідко голова МК спонукає членів до обговорення питань, проблемних ситуацій. Протоколи оформлено з допущенням граматичних помилок, в порядку денному засідань допускаються неточності формуліровок.

               На засідання МК сільськогосподарського спрямування /голова Довбня М.Л./ винесено по 1 питанню. У листопаді 2019р. майстром в/н Чкан О.В. було проведено відкритий урок на тему «ТО та ремонтні роботи», але в порядок денний засідання у листопаді питання не внесено на розгляд урок не обговорювався. Члени МК готуються формально до засідання, читають доповіді, іноді не розуміючи суті проблеми. Рішення засідань МК носять поверхневий характер (активніше використовувати, надалі впроваджувати тощо).

 Методистом і заступником директора з НВР відвідано засідань:

 

МК

Заст.дир з НВР

Заст.дир з ВР

Ст. майстер

Методист

суспільно-гуманітарних дисциплін

 

 

 

2

викладачів природничо-математичного циклу

 

 

 

5

сільськогосподарського спрямування

5

1

2

2

викладачів професійно-теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання за професією «Кухар»

1

 

2

2

класних керівників

2

3

 

1

            Проблемний аналіз стану викладання та якості освіти учнів

            За результатами І семестру 2019-2020 н.р методичними комісіями проведено: аналіз стану і результатів навчального процесу, якості навчальних досягнень учнів (МК с/г) моніторинг навчальних досягнень учнів з відповідних предметів (МК пр..мат.), діагностування рівня навчальних досягнень учнів (МК кухарів), результати моніторингових замірів у І семестрі (МК сусп..гум), аналіз проведеної виховної роботи за І семестр (МК кл.кер).

            На результат діяльності методичних комісій вплинуло створення умов для якісної підготовки випускників, а саме: збільшення годин на консультації з профілюючих предметів професійно-теоретичної підготовки, відведення годин на проведення факультативних занять з української мови,математики та історії України.

Порівняно з результатами за минулий навчальний рік збільшення кількості годин забезпечило підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, що виносяться на ЗНО.

Завдання, над якими методична комісія буде працювати в ІІ семестрі

             За результатами аналізу методичної роботи за І семестр слід виділити проблеми викладання, організації навчально-виховного процесу з предмета, загалом методичної роботи з організації додаткової професійної освіти педагогів, освіти учнів, окреслити шляхи вирішення цих проблем, тобто завдання.

Рекомендації.

 • На засіданнях МК розглянути та усунути виявлені недоліки в методичній роботі.
 • Скоригувати планування роботи методичних комісій  відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Херсонській області на 2020 рік
 • Головам методичних комісій для більш змістовного оформлення протоколів засідань МК ознайомитися з орієнтовним алгоритмом протоколу засідання МК

Методист Бараняк А.І.

 

Орієнтовний алгоритм  протоколу  засідання методичної комісії

Протокол № __ засідання методичної комісії вчителів природничого циклу від «__»  ___________ 20__р.

Були присутні: __________ педагогів (або поіменно):__________.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Аналіз роботи методичної комісії вчителів природничого циклу за 20__/__ н.р. Розгляд плану роботи методичної комісії на 20_/_ н.р.
 2. Вивчення інструктивно – методичних листів МОНмолодьспорту України, КВКЗ «ХАНО»..
 3. Розгляд календарно – тематичного планування в освітніх галузей «Хімія», «Фізика», «Біологія» на навчальний рік.

 

І.СЛУХАЛИ:

Про підсумки роботи методичної комісії за 20_/_ н.р. та планування роботи на навчальний рік.

Доповідь керівника методичної комісії.

Тези доповіді: викладаються результати аналізу методичної комісії за минулий рік на основі даних моніторингу ефективності робити, проблема (проблеми), яку (які) необхідно вирішити, мета й завдання на новий навчальний рік. (Доповідь додається.)

Звіт керівника методичної комісії про результати роботи за 20__/__н.р.

 1. Кількість учителів у методичній комісії, атестація, курси.
 2. тема методичної комісії і теми самоосвіти кожного вчителя. Результати роботи кожного вчителя над темою самоосвіти протягом цього навчального року (виступ, стаття, розробка, дидактичний матеріал).
 3. Методичні семінари, відкриті уроки, майстер – класи, поширення педагогічного досвіду вчителів.
 4. Інноваційна діяльність учителів методичної комісії.
 5. Стан якості освіти.

Обов’язково включити таблицю «Динаміка рівня якості знань учнів за 20__/__ н.р.»

 1. Аналіз і результати позакласної роботи з предметів.
 2. Аналіз і результати роботи з обдарованими учнями.

Перерахувати, що саме робили педагоги для підготовки школярів до олімпіад та конкурсів, змагань.

Виступ (до 7 хв) бажано проілюструвати комп’ютерною презентацією.

Орієнтовні теми для розгляду на засіданнях методичних комісій

 1. Про підсумки роботи методичної комісії за 20__/__ н.р. і вдосконалення інформаційно – методичного забезпечення освітнього процесу у 20__/__ н.р.
 2. Про вдосконалення методичного інноваційної діяльності педагогів.
 3. Про поширення педагогічного досвіду вчителів – переможців конкурсу__________________.
 4. Про інформаційно – методичне забезпечення до профільної підготовки та профільного навчання.
 5. Про методичне забезпечення якості викладання предметів природничо – математичного (гуманітарного тощо) циклу.
 6. Про вдосконалення методичної підтримки педагогів у ході підготовки школярів до ДПА.
 7. Про вдосконалення інформаційно – методичного забезпечення впровадження інноваційних  (інформаційних тощо) освітніх технологій.
 8. Про хід роботи педагога (педагогів)_______________над темою (темами) самоосвіти.
 9. Про методичне забезпечення використання інтерактивних (електронних тощо) засобів навчання (мережі Інтернет, мультимедійних ресурсів та ін.) у практиці роботи вчителя.
 10. Про вивчення найбільш складних питань навчальної програми в цій освітній галузі.
 11. Вивчення нових програм і підручників.

ВИСТУПИЛИ:

 1. ПІБ, учитель фізики.

Тези його виступу: дає оцінку роботі методичної комісії за навчальний рік, уносить пропозиції щодо вдосконалення методичного супроводу освітнього процесу або його складових (інноваційної діяльності, атестації педагогів, підсумкової атестації, до профільної підготовки та профільного навчання тощо).

 1. ПІБ, учитель хімії.

Тези його виступу: дає оцінку роботі методичної комісії за навчальний рік, уносить пропозиції щодо підвищення ефективності роботи різних форм методичної роботи, актуальності й затребуваності їх тематичної спрямованості.

 1. ПІБ, учитель біології.

Тези його виступу: дає оцінку роботі методичної комісії за навчальний рік, уносить пропозиції щодо плану роботи методичної комісії за 20__/__ н. р., пропонує його прийняти.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Відзначити спрямованість роботи методичної комісії на забезпечення додаткової безперервної  освіти педагогів.
 2. Визначити роботу методичної комісії у 20__/__ н.р. задовільною.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 8.

«Проти» - 0.

«Утрималися» - 0.

 1. Визначити пріоритетними на 20__/__ н.р. такі завдання : (перерахувати).
 2. Прийняти план роботи методичної комісії на 20__/__ н.р. (План додається).

 

ІІ.СЛУХАЛИ:

Про зміст інструктивно – методичних листів МОНмолодьспорту України, КВКЗ «ХАНО»..

Інформація керівника методичної комісії ___________.(Листи додаються.)

ВИСТУПИЛИ:

 1. ПІБ, учитель фізики.

Тези його виступу: ____________________________________________.

2. ПІБ, учитель хімії.

Тези його виступу: ____________________________________________.

 

      УХВАЛИЛИ:

 1. Прийняти до використання інструктивно-методичні листи МОНмолодьспорту України, КВКЗ «ХАНО».
 2. Унести такі зміни в роботу: (перерахувати).
 3. ____________________________________________________.

 

ІІІ.СЛУХАЛИ:

Про особливості організації роботи методичних комісій в умовах мереженої взаємодії.

Інформація заступника директора з навчально-виховної роботи. (Інформація додається.)

Тези виступу: ____________________________________________.

Інформація керівника методичної комісії. (Додається.)

Тези виступу: ____________________________________________.

 

      УХВАЛИЛИ:

1._____________________________________________________.

2._____________________________________________________.